Cinematalk: Interview with Ying Qian of Harvard » ic9515-1

The Square (dir. Zhang Yuan and Duan Jinchuan)